Managing Committee ›

President
Secretary
Mr. Rajendra Kumar Arya
Mr. Punit Kumar Poddar
Sl.No.
Name
Photo
1.
Mr. Shatrughan Lal Gupta.
2.
Mr. Prem Prakash Arya
3.
Mr. Satya Dev.
4.
Mr. Ashok Bhatia.
5.
Mr. Barun Bihari
6.
Mrs. Gurmeet Kaur
7.
Mr. Sanjay Poddar
8.
Mr. Sanjay Jain